عقد لازم: در حقوق ایران مانند حقوق حاکم بر سایر کشور ها عقود و قرارداد ها به جز در موارد استثنایی
مثل وکالت وعاریه، لازم هستند یعنی طرفین وقتی عقدی را منعقد نمایند اصولاً ملزم هستند به آن پایبند باشند
و نمی توانند یک جانبه آن را منحل نمایند.

برای مثال قرارداد خرید و فروش یک عقد لازم است و خریدار یا فروشنده نمی تواند بعد از مدتی بدون هیچ
علت موجه قانونی آن را فسخ نماید، لیکن عقد لازم نیز در دو مورد قابل انحلال است:

1- فسخ : برای مثال اگر فردی اتومبیلی را خریداری نماید و بعداً متوجه شود که معیوب است می تواند آن
قرارداد را فسخ نماید مشروط بر اینکه حق فسخ خود را ساقط نکرده باشد.

2- اقاله : بدین معنی است که طرفین عقد دوباره با توافق دیگر عقدی را که منعقد کرده بودند منحل نمایند،
در واقع عقد لازم صرفاً در دو دسته فوق الذکر قابلیت انحلال دارد.

وکالت بلا عزل

لذا اگرفردی مستاجر یک ملک باشد و موارد فسخ قرارداد موجود نباشد و در عین حال موجر(مالک)هم راضی
به فسخ نباشد نمی تواند عقد را منحل کند و حتی اگراز ملک استیجاری استفاده نکند باز هم باید اجاره بهاء را 
بپردازد.

البته اگر مستاجر مطابق باقرارداد حق انتقال خود را ساقط نکرده باشد می تواند برای مدتی که ملک 
دراجاره اوست مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.