الزام به اخذ پایان کار ‏

اولین گام برای ساختن یک ساختمان، اخذ پروانه ساختمانی می باشد.

شخص ‏مالک به تنهایی یا با مشارکت شخص سازنده می تواند اقدام به ساخت ‏آپارتمان

و ساختمان نماید که در ابتدای کار بایستی پروانه ساختمانی اخذ ‏گردد. ‏

با پایان یافتن عملیات ساخت و ساز، اگر ساختمان مورد تأیید شهرداری قرار ‏گیرد و بدهی و خلافی نداشته باشد،

شهرداری مدرکی به عنوان «پایان کار» ‏می دهد. این مدرک که در آن کاربری ساختمان نیز مشخص شده است،

از ‏مهمترین مدارک مربوط به ساختمان می باشد. ‏

این گواهی باید به تأیید تمام ناظران ساختمان رسیده باشد و بعد از صدور ‏شناسنامه فنی و ملکی به وسیله سازمان

نظام مهندسی، در شهرداری صادر ‏می شود. ‏

الزام به اخذ پایان کار

اگر ملک خلافی داشته باشد، کمیسیون ماده 100 شهرداری، پس از بررسی ‏موضوع، به صورت کتبی از مالک می خواهد

ظرف ده روز اقدام به ارائه ‏توضیحات لازم نماید و ممکن است کمیسیون اقدام به جریمه ملک نماید. حال ‏مالک می تواند

جریمه را پرداخت و گواهی پایان کار را اخذ کند یا آن را ‏پرداخت نکرده و اعتراض نماید که موضوع به کمیسیون تجدیدنظر ماده

100 ‏قانون شهرداری ارسال می شود. ‏

مرجع اعتراض به آرای این کمیسیون ها نیز دیوان عدالت اداری خواهد بود ‏که می توان از آن الزام شهرداری به دادن گواهی پایان کار را خواست . ‏