گواهی انحصار وراثت ‏پس از فوت یک شخص، باید تکلیف اموال و دارایی وی و هم چنین

حقوق ‏ورثه و هم چنین نحوه اجرای وصیت نامه مشخص شود. این مهم با صدور ‏گواهی

انحصار وراثت صورت می گیرد. ‏

در خصوص مرجع صالح رای صدور این گواهی، باید دادگاه آخرین محل ‏سکونت متوفی را صالح

دانست. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نیز ‏باید توسط ورثه ی متوفی و یا سایر اشخاص

ذی نفع صورت گیرد. تقاضای ‏یکی از ورثه نیز برای صدور این گواهی کفایت می کند. ‏

برای درخواست گواهی مزبور مدارکی لازم است که می توان آن را بدین ‏شرح خلاصه نمود.


‏-‏ شناسنامه و گواهی فوت، در واقع بعد از فوت شخص، شناسنامه وی ‏ابطال و گواهی فوت

توسط اداره ثبت احوال صادر می گردد. ‏

همچنین باید استشهادیه محضری نیز تکمیل گردد. در واقع اسامی تمامی ‏ورثه باید در فرمی

که از طرف دادگاه در اختیار متقاضی قرار می گیرد ‏نوشته شود و توسط دو نفر امضا و توسط

دفتر اسناد رسمی تأیید شده و ‏سپس به دادگاه ارائه گردد. به علاوه رسید گواهی مالیاتی باید

ارائه گردد ‏زیرا بعد از فوت بایستی لیست کلیه دارایی (اموال منقول و غیرمنقول) متوفی ‏به اداره

دارایی تحویل و رسید آن دریافت گردد. متقاضی گواهی انحصار ‏وراثت بایستی شناسنامه تمامی

وراث را تهیه و رونوشت مصدق آن را به ‏دادگاه تحویل نماید. ‏

دادگاه پس از ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک، درخواست متقاضی را در ‏روزنامه کثیر الانتشاری

آگهی می نماید و پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهی ‏اگر معترضی نباشد، دادگاه با توجه به مدارک

موجود، گواهی انحصار وراثت ‏با تعیین تعداد ورثه و رابطه آن ها با متوفی را صادر می کند.

در صورتی که ‏معترضی وجود داشته باشد، دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. ‏