دعوای اثبات مالکیت زمانی قابلیت طرح دارد که ملک رسماً ثبت نشده باشد در غیر این صورت نمی توان
این دعوا را در دادگستری طرح نمود و در صورت طرح، توسط دادگاه رد می گردد، در واقع خواهان با
این دعوا قصد دارد به مالکیت خود چهره رسمی ببخشد تا از مزایای قانونی آن برخوردار گردد.

مطابق با قانون ثبت اگر ملکی تشریفات ثبتی را طی نموده و درنهایت در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد
صرفاً شخصی مالک شناخته می شود که ملک به نام او ثبت شده و یا اگر به وی منتقل شده است، این انتقال
نیز به ثبت رسیده باشد.

ثبت املاک

دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاهی است که ملک در آن محل واقع شده است ولو آنکه خوانده در
آن محل مقیم نباشد.با عنایت به اهمیت مالکیت در زندگی افراد و نظم اقتصادی جامعه قانون ثبت از دیرباز
درصدد بوده است تا با الزام افراد به ثبت املاک خود از هرج و مرج و تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.

با این حال بعضی از املاک فاقد سابقه ثبتی هستند و وجود همین قسم از املاک هست که ضرورت پذیرش
دعوای اثبات مالکیت را توجیه می نماید. بدیهی است با قطعیت حکم اثبات مالکیت، محکوم له (پیروزدعوا)
می تواند از مزایای رای استفاده نماید و مالک رسمی ملک شناخته شود.

موسسه حقوقی و داوری دادبانان همای عدالت با بهره گیری از وکلای متخصص در امور اراضی واملاک
آمادگی دارد با قبول وکالت و ارائه مشاوره به هم وطنان عزیز گامی در جهت کمک به احقاق حق و نیل
به عدالت بردارد.