امور قرارداد ها و چگونگی تنظیم آن ها

قرارداد نویسی

امور قرارداد ها چه اصولی را برای تنظیم قراردادها باید رعایت کنید؟

امروزه تنظیم قرارداد ها به امری کاملا تخصصی بدل گشته است

و تنظیم قرارداد نیازمند دانش و تجربه ی کافی در خصوص شناخت انواع قرارداد ها

و نیاز های متفاوت طرفین قرارداد می باشد

طبیعی است که هر کدام از طرفین قرارداد به دنبال ثبت حداکثر منافع خود در متن قرارداد هستند،

اما نوشتن قرارداد ها به آسانی ممکن نیست و هر قراردادی اقتضای خاص خود را دارد

بنابراین در تنظیم قرارداد نمی توان تنها به متن ها و فرم های از پیش تهیه شده اکتفا نمود،

در تنظیم قرارداد می بایست به اموری نظیر عنوان قرارداد،طرفین، مدت، شیوه های حل

و فصل اختلاف،خاتمه، تعدیل و سایر شرایط قرارداد توجه نمود.

موسسه ی حقوقی دادبانان همای عدالت با استفاده از وکلای متخصص

تنظیم قرارداد ها این امکان را برای افراد فراهم آورده است

که بتوانند با آرامش خاطر نسبت به تنظیم قرارداد شایسته اقدام نمایند و مطمئن باشند

که حقوق و خواسته هایشان با بهترین عبارات در قرارداد درج شده است.