قوانین حسبی

امور حسبی چیست

امور حسبی مطابق با تعریف قانونگذار به مواردی گفته می شود که دادگاه ها

مکلف هستند نسبت به آنها اقدام نمایند و تصمیم اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی

به ان ها منوط بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و یا اقامه ی دعوی از طرف آن ها باشد.

بنابراین  به اموری گفته می شود که دادگاه ها بدون ملاحظه ی اینکه اختلافی

وجود دارد یا خیر باید وارد رسیدگی شوند و نسبت به ان ها تعیین تکلیف نمایند،

علت این امر اهمیت و ذات آن بوده که در مواردی ممکن است طرفین دعوا نداشته باشد.

از جمله مسائل این امور می توان به قیمومت،ترکه ی میت، غائب مفقود الاثر، رشد، نسب، حجر

و تعیین قیم … اشاره کرد.

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی