خلع ید به چه معناست؟

‏هرگاه شخصی ملک دیگری را بدون اجازه او به تصرف در آورد، مالک می ‏تواند، خلع ید او را از دادگاه بخواهد.

برای مثال هر گاه دیگری ملک مالک را ‏غصب نماید و سپس مالک بخواهد او را از ملک خود بیرون کند،

باید دعوای ‏خلع ید مطرح کند. ‏این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول (املاک) قابل طرح است

و هزینه دادرسی آن نیز براساس، ارزش منطقه ای ملک محاسبه و دریافت می شود.

برای طرح این دعوا،خواهان باید با سند مالکیت علیه خوانده اقدام نماید و ‏البته باید

متصرف بودن خوانده را نیز اثبات کند،به همین دلیل بهتر است، ‏پیش از طرح دعوای خلع ید،

مالک از طریق شورای حل اختلاف، تصرفات ‏خوانده را تأمین دلیل نماید تا دعوی خلع ید

او که بعداً در دادگاه مطرح می ‏کند با سرعت بیشتری جریان یابد و نیز خوانده نتواند

تصرفات خود را انکار ‏کند. یا از طریق وکیل امور ملکی برای سرعت بخشیدن به روند کاری اقدام نماید.

خلع ید به چه معناست

ولی خواهان در این جا تکلیفی به اثبات غیرقانونی بودن تصرفات خوانده ‏ندارد و این خوانده است

که در دفاع از خود باید قانونی بودن تصرف خود را ‏ثابت کند و اگر نتواند، به خلع ید محکوم خواهد شد. ‏

علاوه بر این خواهان می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ‏خوانده را از دادگاه نماید

و در این صورت می تواند تمام اجرت المثل ملک را ‏خواه خوانده از آن استفاده کرد باشد یا خیر،

از او مطالبه کند و دادگاه نیز از ‏طریق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، میزان اجرت

المثل را تعیین ‏خواهد کرد. در خصوص املاک مشاع، هر یک از شرکاء می تواند خلع ید ‏متصرف

را بخواهد و در این صورت اگر حکم به نفع او صادر شود از تمام ‏ملک خلع ید خواهد شد

ولی در خصوص اجرت المثل ملک، هر شریک تنها به ‏اندازه سهم خود می تواند اجرت المثل

دریافت کند و اگر شرکاء تمام اجرت ‏المثل ملک را بخواهند، باید همگی طرح دعوا نمایند. ‏

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی