مشاوره حقوقی خانواده

آشنایی با حقوق خانواده

شما تا چه میزانی نسبت به حقوق خانواده آشنایی دارید؟

در ارتباط با حقوقی که نسبت به همسر خود دارید چه میدانید؟

و بالعکس آیا حقوق همسر خود را میشناسید؟ چه مراحلی را برای طلاق توافقی باید طی کنید؟

اگر طلاق یک طرفه باشد چه کارهایی را باید انجام دهید ؟

می میدانید چگونه میتوانید سرپرستی یک کودک را به عهده بگیرید؟

موسسه حقوقی دادبانان همای عدالت در تمامی موارد مربوط به حقوق خانواده

شما را راهنمایی میکند میتوانید عنوان های ذیل را برای به دست آوردن آگاهی بیشتر دنبال نمایید.

و یا از طریق مشاوره حقوقی با وکیل خانواده در ارتباط باشید.