مفاهیم حقوقی راهنمای کاربران

وکیل حقوقی

هر یک از علوم بشری دارای قوانین و زبان خاص خود است، علم حقوق نیز که به منظور تنظیم روابط افراد
جامعه بنا نهاده شده است دارای لسان و اصطلاخات خاص خود می باشد. بدیهی است فهم حقوق پیش
از هر امری مستلزم بینشی درست از مفاهیم آن است.

در اهمیت این موضوع همین بس که هر واژه و هر عبارتی در علم حقوق دارای آثار و احکام متفاوتی است
که اگر صحیح و درجای مناسب خود به کار گرفته نشود ممکن است علیرغم محق بودن فرد به شکست وی
منتهی گردد تا آنجا که متاسفانه بعضاً منجر به زیان های غیر قابل جبران اقتصادی، اجتماعی و … می گردد.

با علم به این موضوع موسسه حقوقی و داوری دادبانان همای عدالت این امکان را فراهم آورده است تا
هم وطنانعزیز با اصطلاحات حقوقی آشنایی نسبی پیدا کنند، البته نباید از این امر غافل ماند که حقوق
علم بسیار گسترده و پیچیده ای است و با مطالعه چند مفهوم از آن نمی توان حقوقدان شد لذا توصیه
می شود پیش از هرگونه اقدام در دادگستری با حقوقدان و مشاوره حقوقی مربوطه مشورت نمایید.