مطالبات مدنی

مطالبات مدنی به چه معناست؟ و چگونه میتوان در دادگاه آن را اثبات کرد؟

مطالبات مدنی ‏در مورد سایر مطالباتی که اشخاص از یکدیگر دارند و ممکن در

اسناد عادی ‏قید شده باشد یا این که در هیچ سندی قید نشده باشد و تنها به

شهادت شهود ‏قابل اثبات باشد، تنها راه مراجعه به دادگاه و در درجه اول اثبات آن

می ‏باشد. این اثبات ممکن است با سند به عمل آید یا با شهادت شهود. به هر حال

‏در این گونه مطالبات امتیاز خاصی وجود ندارد و ممکن است اثبات آن کمی ‏دشوار باشد.

‏به هر حال در مورد تمام طلب های که شخص از دیگری دارد و در موعد ‏تعیین شده

علی رغم مطالبه طلبکار و توانایی بدهکار از پرداخت آن سرباز ‏زند، نسبت به آن خسارت

تأخیر تأدیه تعلق می گیرد . در واقع از آنجا که با ‏توجه به تورم شدیدی که در کشور ما

وجود دارد با گذشت زمان از ارزش ‏پول کاسته می شود و عدم پرداخت به موقع بدهکار،

موجب ضرر طلبکار ‏است. بدین ترتیب خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ بانک مرکزی تعیین

می ‏شود و دادگاه علاوه بر اصل بدهی، حکم به پرداخت آن خواهد داد. ‏

 

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی