قرارداد پیمانکاری چیست و چگونه باید منعقد گردد؟

قراردادی است که بین کارفرما و پیمانکار منعقد می شود و در آن ‏پیمانکار که ممکن است شخص

حقیقی یا حقوقی باشد، اجرای مفاد پیمان را بر ‏اساس توافقات صورت گرفته بر عهده می گیرد و در مقابل کارفرما

نیز تعهد ‏می کند که هزینه مورد توافق را بپردازد.


پیمانکار عمومی: پیمانکار عمومی که معمولاً شرکت است، دارای تجربه و ‏تخصص لازم در زمینه اجرا و اداره

پروژه های ساختمانی بوده و ممکن ‏است در یک زمان، چندین پروژه را اداره نماید. ‏

پیمانکار جزء: پیمانکار جزء شخصی اعم از حقیقی و یا حقوقی می باشد که ‏در زمینه اجرای دارای

تخصص بوده و پیمانکار عمومی جهت اجرای قسمتی ‏از عملیات اجرای پیمان قراردادی با او منعقد می نماید.

پیمانکار دست دوم: پیمانکاری است که مهندس مشاور دستور به کارگیری ‏او را به عنوان پیمانکار دست دوم

به شخص پیمانکار می دهد. ‏

قرارداد پیمانکاری

پیمانکاری ممکن است در زمینه های ساختمان، حمل و نقل، صنعت، ارتباطات، ‏خدمات، کشاورزی و … باشد. ‏

شرایط عمومی پیمان که در همه قراردادهای پیمانکاری باید موجود باشد، ‏اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می کند

(مانند مسئولین کارفرما نسبت به ‏اعمال کارکنان خود). ‏

در مقابل شرایط اختصاصی پیمان، شرایطی است که به منظور تکمیل شرایط ‏فوق، با توجه به وضعیت و ماهیت

پیمان درج می شود. ‏

از لحاظ حقوقی، شرایط پیمان نسبت به اصل موافقت نامه جنبه تبعی ندارد ‏ولی می توان گفت مفصل ترین

قسمت های پیمان را این شرایط تشکیل می ‏دهد. ‏