ثبت شرکت ‏ شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری برای فعالیت نیاز به ثبت دارند.

در ‏حال حاضر با توجه به اینترنتی شدن این اقدام، می توان به جای مراجعه ‏حضوری برای ثبت شرکت

از طریق سامانه اینترنتی ‏http://sherkat.ssaa.ir‏ ‏اقدام نمود. ‏

دراین خصوص پس از مراجعه به سایت مزبور باید به قسمت درخواست ثبت ‏شرکت مراجعه نمود

و فرمی که ظاهر می گردد را مرحله به مرحله تکمیل و ‏اطلاعات مربوطه را در آن وارد کرد. ابتدا باید نام شخص

متقاضی و اطلاعات ‏او وارد گردد و سپس نام و اطلاعات شخص حقوقی که درخواست ثبت آن ‏می شود وارد شود.

بنابراین باید نوع شرکت نیز تعیین شده باشد و 5 نام را ‏پیشنهاد می دهید. موضوع فعالیت شرکت و وضعیت مجوز

و مدت فعالیت نیز ‏باید درج شود. سپس فرم اطلاعات مربوطه به مرکز اصلی شرکت (آدرس، ‏کدپستی، تلفن)

وارد گردد. مرحله بعد سرمایه شخص حقوقی است. پس از آن ‏اشخاص دارای سمت معین می گردد.

پس از آن سه کلمه برای ثبت اطلاعات، انصراف و حذف وجود دارد که برای ‏ذخیره اطلاعات باید کلمه ثبت را زد. ‏

سمت شخص و تاریخ شروع و پایان سمت (مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره) نیز ‏باید تعیین گردد. ‏

مراحل ثبت شرکت

پس از ورود به صفحه روزنامه بایستی شروع سال مالی مشخص شده و هم ‏چنین روزنامه شرکت

از فهرست روزنامه های شرکت انتخاب گردد. ‏

پس از آن وارد صفحه اظهارنامه می شوید و سپس اساسنامه. ‏

وقتی اطلاعات نهایی به طور کامل وارد شد، تایید پذیرش نمایش داده می ‏شود. پس از اخذ تأییدیه پذیرش

باید نسخه های اصل صورت جلسات تنظیمی ‏و ضمایم از طریق پست سفارشی ارسال گردد.

پس از آن اگر صورتجلسه ‏دارای نقص باشد، اخطاریه رفع نقص ارسال می گردد و پس از رفع نقص اگر

‏صورت جلسه تأیید شود، در نهایت جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می ‏گردد. ‏