ثبت شرکت ها و برندها

حقوق مربوط به ثبت برند

حقوق شرکت ها ، میدانید چه راه هایی وجود دارد تا برای ثبت شرکت یا برند مجبور به پرداخت هزینه های زیاد نشوید؟

ثبت علامت تجاری بین المللی چه فرقی با ثبت برند دارد؟

اختراع و طرح صنعتی خود را چگونه میتوانید ثبت کنید؟

چه اسامی را برای ثبت برند و همین طور نام شرکت میتوانید انتخاب کنید؟

اظهار نامه و اساس نامه برای ثبت شرکت را چگونه باید تنظیم کنید؟

چه مدارکی را برای انجام این امور نیاز دارید؟

مشاوران حقوقی دادبانان همای عدالت در این راستا شما را راهنمایی میکنند.