یکی از شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت شرکت سهامی خاص است، توضیح اینکه شرکت سهامی
خاص از تعدادی از شرکاء که حداقل باید 3 شخص باشند تشکیل می گردد که در برابر آورده خود از شرکت
سهام دریافت می کنند نکته مهم در مورد این نوع از شرکت این است که اگر شرکت بدهکار شود هر یک از
این سه نفر به اندازه مبالغی که به شرکت آورده اند مسئولیت دارند یعنی طلبکار شرکت می تواند صرفاً برای
مطالبه طلب خود به سرمایه شرکت رجوع کند.

و حتی اگر دارایی شرکت کفاف پرداخت دیون آن را نکند باز هم اصولاً مسئولیتی نسبت به میزان مازاد بر
سهم خود ندارند، در این نوع از شرکت هر یک از شرکاء می توانند سهام خود را آزادانه به هرکس که
می خواهند منتقل نماید و خود از شرکت خارج شوند مشروط بر اینکه ارکان شرکت یعنی مدیران یا مجامع
عمومی محدودیتی در این مورد قرار نداده باشند در واقع این نوع شرکت برای افرادی که با یکدیگر آشنایی
از نوع خویشاوندی یا دوستی دارند قالب شرکتی مناسبی است.

در خصوص مدیران شرکت باید گفت که حداقل وجود 3 مدیر که الزاماً باید سهامدار باشند، ضروری است
و همچنین وجود حداقل یک مدیر عامل که می تواند از بین مدیران شرکت یا خارج از آن باشد در این نوع
شرکت لازم است، گفتنی است وجود حداقل یک بازرس در شرکت سهامی خاص اجتناب ناپذیر است، با این
توضیح که بازرس این نوع از شرکت می تواند از بین سهامداران یا افراد غیر سهامدار انتخاب شود.