سفته سندی است که شخص صادر کننده با امضای ورقه ی سفته منعقد می ‏گردد که مبلغ مندرج در آن را
در موعد مقرر به دارنده آن پرداخت نماید. و بر روی آن برخلاف چک حداکثر مبلغی که می تواند درج
شود، محدود شده ‏است. ‏

سفته نیز وسیله ای برای پرداخت دیون و هم چنین به عنوان سندی برای ‏تضمین پرداخت وام و یا حسن
انجام کار می باشد. ‏که در آن باید نام و نام خانوادگی صادر کننده، محل اقامت او، نام و نام ‏خانوادگی-
دارنده، تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، محل پرداخت، ‏مبلغ، و امضاء یا مهر صادر کننده درج گردد. ‏

دارنده سفته باید در رسیدی که درآن قید شده یا پس از آن، وجه آن را ‏مطالبه نماید. در صورتی
که پرداخت نشود، باید واخواست عدم پرداخت نمود. ‏

در صورتی که طلبکار بخواهد علاوه بر صادر کننده علیه ظهر نویس ها هم ‏اقامت دعوا نماید
(زیرا ظهرنویس ها نیز به همراه صادر کننده در برابر ‏دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند)
باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ‏دادخواست مطالبه وجه را علیه همه در دادگاه اقامه نماید.

در صورتی که این ‏مهلت ها رعایت نگردد، تنها باید علیه صادر کننده طرح دعوا نمود و امتیاز ‏
اقامه دعوا علیه ظهرنویسان از بین خواهد رفت. منظور از مسئولیت تضامنی ‏این است که هر
یک از امضا کنندگان، مکلف به پرداخت تمام مبلغ آن می ‏باشند تا زمانی که طلبکار به تمام طلب
خود برسد و طلبکار می تواند از هر ‏کدام مقداری از طلب خود را بگیرد تا کامل شود یا این که
از یکی از آن ها ‏تمام طلب خود را بگیرد. ‏

مواعد تادیه سفته

سفته یک سند تجاری است که به موجب آن شخص صادر کننده فی نفسه متعهد می شود مبلغ آن را
به دارنده سند پرداخت نماید، موعد تادیه سفته ممکن است به طرق زیر تعیین گردد:

ممکن است به رویت باشد یا به عبارت دیگر عندالمطالبه باشد، در این فرض صادر کننده
مکلف است به محض ارائه سفته و مطالبه آن و مبالغ تعهد شده را تادیه نماید،همچنین ممکن است
سفته به وعده از رویت باشد برای مثال در متن آن نوشته شود”20 روز بعد از رویت و مطالبه
باید پرداخت گردد” در این صورت پس از انقضای موعد یاد شده دارنده محق در مطالبه وجه
سفته خواهد بود.

نوع دیگر از سفته آن است که دارای سررسید معین باشد برای مثال صادر کننده تاریخ تادیه
را 20/10/97 تعیین نماید که در این صورت صادر کننده مکلف است در موعد مذکور مبلغ
را تادیه نماید در غیر این صورت دارنده می تواند اقدام به واخواست سفته نماید و ظرف مواعد
مقرر قانونی اقدام به مطالبه وجه و خسارات قانونی از جمله خسارات تاخیر تادیه از تاریخ
مطالبه وجه نماید.

وصف تجریدی

سفته همانند چک دارای وصف تجریدی است، در این خصوص جهت تقریب به ذهن موضوع
در قالب یک مثال تبیین می گردد. مشاوره حقوقی سفته مثالی از وصف تجریدی:

فرض کنید شخص الف اتومبیل خود را به شخص ب بفروشد و شخص ب که وجه نقد ندارد
جهت پرداخت مبلغ اتومبیل چکی به مبلغ 100 میلیون تومان به فروشنده بدهد، الف نیز با
شخص ج معامله ای انجام دهد و به جای پول چک صادره از سوی ب را ظهرنویسی و به
شخص ج منتقل نماید به تعبیر دیگر چک را خرج کند، در این شرایط شخص ج می تواند
مبلغ چک را از الف و ب به عنوان صادر کننده و ظهرنویس دریافت نماید.

حال اگر شخص ج برای دریافت مبلغ چک به صادر کننده مراجعه نماید و او در پاسخ بگوید که
چک بابت خرید ماشین از شخص الف بوده لکن چون معامله آنها فسخ شده است شخص الف
نمی توانسته آن را منتقل نماید، این گفته خریدار ماشین(صادر کننده چک) مطابق با قانون و
اصول مسلم و پذیرفته شده اسناد تجاری قابل قبول نیست یعنی علیرغم اینکه خریدار ماشین
چک را بابت پول ماشین صادر کرده و متعاقباً با فسخ معامله اتومبیلی دریافت نکرده است باید
مبلغ چک را به ج که از موضوع بی خبر بوده بپردازد، بدیهی است در مثال فوق خریدار ماشین
پس از پرداخت مبلغ چک به آقای ج می تواند مبالغ پرداختی را از فروشنده که به نحو غیر مشروع
دارا شده است، دریافت نماید.

انتقال سفته

یکی از اوصاف و ویژگی های مهم اسناد تجاری از جمله سفته این است که قابلیت انتقال دارد یعنی
دارنده سند تجاری می تواند آن را به دیگری منتقل نماید و انتقال سفته معمولاً با ظهرنویسی به عمل
می آید یعنی دارنده  پشت آن را امضاء و به دیگری منتقل می نماید در این صورت دارنده جدید
اصولاً دارای کلیه حقوق و مزایای قانونی آن می گردد و می تواند وجه آن را مطالبه نماید، البته اگر
سفته در وجه حامل باشد یعنی نام دارنده سند در آن قید نشده باشد دارنده(کسی که آن را در تصرف دارد)
می تواند آن را بدون ظهرنویسی و امضاء و صرفاً با تسلیم آن، به فرد دیگری منتقل نماید در واقع
در این فرض کسی که سفته در دست اوست، مالک تلقی و محق در مطالبه وجه آن خواهد بود
به تعبیر دیگر سفته در وجه حامل از جهتی مانند اسکناس است با این توضیح همان طور که دارنده
اسکناس مالک آن شناخته می شود دارنده سفته در وجه حامل نیز، مالک آن شناخته می شود.