ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی تجاری و یکی از قالب های رایج و پر طرفدار آن است.
در این شرکت هر یک از شرکا به اندازه آورده خود مسئول پرداخت دیون شرکت هستند و مازاد
برآن مسئولیتی ندارند.

همچنین اصولاً به همین نسبت در سود شرکت سهیم می شوند. برایتشکیل این شرکت وجود حداقل دو شریک چه
در ابتدا و چه در طول فعالیت شرکت لازم است لکن برای حداکثر تعداد شرکا محدودیتی وجود ندارد.

آورده شرکت با مسئولیت محدود میتواند به صورت نقدی یا غیر نقدی(مانند ملک) باشد، نکته حائز اهمیت این
است که آورده ثبت شرکت با مسئولیت محدود توسط خود شرکا قیمت گذاری می شود و نیازی به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.

اما شرکا نمی توانند آورده های اندک خود را با مبلغی گزاف ارزش گذاری نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر و
فریب اشخاص معامله کننده باشرکت را فراهم نمایند چرا که در این صورت در مقابل اشخاص مذکور نسبت به ما
به التفاوت مبلغ تقویمی و قیمت واقعی آورده مسئولیت دارند.

افزون بر این اگر شرکا بهصورت متقلبانه آورده غیر نقدی خود را بیش از قیمت واقعی آن ارزش گذاری نموده
باشند مطابق با قانون تجارت مصوب 1311 در حکم کلاهبردار محسوب می شوند.