تغییر نام ‏به چه صورت انجام میپذیرد؟

داشتن نام مناسب حق فرد است ولی در برخی موارد افراد به دلیل داشتن نام ‏نامتناسب تمایل

به تغییر اسم کوچک خود دارند. مطابق قانون ثبت احوال ‏انتخاب نام های که موجب هتک حیثیت

مقدسات اسلامی می گردد و هم چنین ‏انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب

با جنس ‏ممنوع است. ‏

به هر حال شخص که دارای نام نامتناسب باشد، می تواند درخواست تغییر اسم خود را بنماید.

اشخاصی می توانند درخواست تغییر نام خود را بدهند که ‏‏18 سال به بالا باشند یا این که پدر یا جدپدری

افراد زیر 18 سال این ‏درخواست را بنماید. ‏

مدارک لازم برای تغییر نام

مدارک که برای این امر لازم است، ارائه اصل شناسنامه و هم چنین دو برگ ‏تصویر آن می باشد. ‏

برای تغییر اسم باید به ادارات ثبت احوال محل مراجعه نمود. از آنجا که تغییر ‏نام باید در هیأت حل اختلاف

اداره ثبت اموال مطرح شود و این هیأت با توجه ‏به قوانین و مقررات در این خصوص تصمیم گیری نماید،

بنابراین موافقت با ‏تغییر نام منوط به صدور رأی هیأت مزبور می باشد. ‏

در صورتی که هیأت مزبور موافق تغییر نام باشد، این امر به اطلاع متقاضی ‏می رسد تا نسبت

به درخواست تعویض شناسنامه خود اقدام نماید. ‏

در صورتی که هیأت حل اختلاف مخالف تغییر اسم باشد، متقاضی پس از ‏رویت رأی هیأت می تواند

نسبت به آن در دادگاه شکایت نماید تا دادگاه در ‏این خصوص تصمیم بگیرد. ‏