فحاشی و تهدید

فحاشی و تهدید – توهین- قذف چگونه شکایت را طرح کنیم؟

در این قسمت سه جرم که شبیه یک دیگر هستند و تعداد زیادی از پرونده های کیفری را

در دادگاه ها شکل می دهند توضیح داده می شود.

در این قسمت به شما خواهیم گفت چگونه وقتی مورد تهدید/ توهین/ قذف و فحاشی قرار گرفتید

شکایت طرح کنید یا حتی اگر شکایتی علیه شما مطرح شد از خود دفاع کنید.

تعریف: توهین (فحاشی): به کار بردن هر گونه لفظ یا عمل رکیک و فحاشی علیه دیگری

که مجازات آن شلاق و یا جزای نقدی است.

تهدید: هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسانی یا شرفی یا مالی

و یا به افشای سری نسبت به خود یا وابستگان او نماید… به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا

زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قذف- نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است و مجازات قذف 80 ضربه شلاق است.

نحوه اثبات: اتهام تهدید و توهین یا شهادت شهود- فایل صوتی ضبط شده فیلم شده و سایر ادله و امارات قابل اثبات است.

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی