طلاق به درخواست زن ، زن حق طلاق ندارد ولی در مواردی که ادامه زندگی زناشویی موجب ایجاد ‏مشکلات

شدیدی برای او گردد، قانون به وی حق داده است تا با مراجعه به ‏دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه

پس از رسیدگی و احراز موضوع، به ‏نمایندگی از مرد، زن را طلاق می دهد. ‏

در چه صورت درخواست طلاق از طرف زن در دادگاه پذیرفته میشود؟

موارد درخواست طلاق توسط زن به شرح زیر است: ‏

‏1- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه: ‏

هرگاه مرد از دادن نفقه همسر خود خودداری کند و امکان الزام او به دادن ‏نفقه و اجرای حکم دادگاه

وجود داشته باشد و یا این که شوهر ناتوان از ‏پرداخت نفقه باشد، زن می تواند برای طلاق به دادگاه

مراجعه کند و دادگاه ‏شوهر را اجبار به طلاق می نماید و در صورت عدم امکان، دادگاه به ‏نمایندگی از مرد،

زن را طلاق می دهد. ‏

عسر و حرج

‏2- عسر و حرج: در صورتی که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج ‏‏(دشواری) و سختی شدید

در زندگی زن باشد، زن می تواند به دادگاه مراجعه ‏و تقاضای طلاق کند. در صورت اثبات عسر و حرج

مانند مورد فوق، شوهر ‏اجبار به طلاق می شود. (موارد عسر و حرج شامل مواردی مثل، ترک زندگی

‏خانوادگی توسط مرد، اعتیاد مرد، محکومیت مرد به 5 سال حبس و بیشتر، ‏ضرب و شتم و ….) ‏

‏3- غیبت شوهر بیش از 4 سال

‏4- وکالت زن در طلاق: ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر،شوهر ‏به زن وکالت برای طلاق داده

باشد به این صورت که هر گاه مرد زن دیگر ‏بگیرد یا ترک انفاق نماید، یا بدون هیچ گونه پیش شرطی،

زن وکیل و وکیل در ‏توکیل باشد با مراجعه به دادگاه و اعمال وکالت، خود را مطلقه سازد.

دادگاه در طلاق به درخواست زن نیز موضوع را به داوری ارجاع می دهد و ‏با توجه به نظر داوران رأی

صادر و اگر آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ‏ذکر دلیل رد می کند. میتواند از طریق وکیل طلاق نیز

اقدام نماید.

در این خصوص دادگاه «حکم طلاق» صادر می کند. مدت اعتبار حکم طلاق ‏شش ماه پس از تاریخ رأی

فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. ‏دادگاه صادر کنند ه حکم طلاق باید در رأی صادر شده

بر نمایندگی سردفتر ‏در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند. ‏