تمکین و نشوز چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

پس از عقد ازدواج، همان گونه که مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن می شود، ‏زن نیز مکلف است

از شوهر خود تمکین نماید. منظور از تمکین این است که ‏زن وظایف زناشویی خود را انجام دهد

و زنی را که بدون دلیل موجه، تمکین ‏نکند ناشزه گویند که مستحق نفقه نخواهد بود و ممکن است

بر اساس این امر ‏دادگاه به شوهر اجازه ازدواج مجدد دهد. ‏

در چه مواردی زن ناشزه محسوب نمیشود؟

در عین حال زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایف زناشویی ‏در مقابل شوهر امتناع کند

و این امر او را ناشزه نمی کند.

همچنین اگر زن به ‏دلیل ترس از بیماری واگیردار یا خوف از ضرر بدنی از شوهر تمکین ننماید،

‏در این صورت نیز ناشزه محسوب نمی شود. ‏تمکین و نشوز

در صورتی که زن دعوی نفقه در دادگاه خانواده مطرح کند، مرد می تواند به ‏نشوز او استناد نماید

و البته باید آن را اثبات کند. در این صورت دادگاه مرد ‏را به پرداخت نفقه محکوم نخواهد کرد. تمکین و نشوز

زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه ‏زوجیت را به دادگاه بدهد. ‏

در اختلاف زن و شوهر درباره پرداخت نفقه مدعی شوهر است که باید آن را ‏اثبات کند مگر این که ظاهر

زندگی زناشویی و قرائن به سود او باشد و ‏دلالت بر پرداخت کند. ‏