دیوان عدالت اداری در راستای اصل 173 قانون اساسی و به منظور رسیدگی به
شکایات مردم نسبت به ادارات دولتی و آیین نامه های دولتی خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، تشکیل شده است.

رسیدگی دیوان علی الاصول مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا از این طریق
است.گفتنی است که دیوان عدالت اداری فقط در موارد مقرر قانونی می تواند به
دعاوی مردم رسیدگی کند و دادگاه های دادگستری نیز نمی توانند در اموری که
قانوناً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، رسیدگی کنند.

لذا رعایت صلاحیت هر یک از محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری امری لازم و
درخور توجه است.

دیوان عدالت متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و تخصصی
است.موارد رسیدگی شعب دیوان به سه قسم کلی تقسیم می شود:

  1. رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری که خلاف قوانین و مقررات است.
  2. رسیدگی به شکایات کارمندان دولت از جهت تضییع حقوق استخدامی
  3. رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای قطعی صادره از مراجع اداری مانند هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و …

لازم به ذکر است شعب تجدیدنظر دیوان مرجع رسیدگی و اعتراض به آرای شعب بدوی دیوان است.آنچه ذکر آن رفت معرفی اجمالی دیوان عدالت بود . تفصیل مطالب به مباحث بعدی واگذار می گردد.