دیوان عدالت اداری در راستای اصل 173 قانون اساسی و به منظور رسیدگی به
شکایات مردم نسبت به ادارات دولتی و آیین نامه های دولتی خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، تشکیل شده است.

رسیدگی دیوان علی الاصول مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا از این طریق
است.گفتنی است که دیوان عدالت اداری فقط در موارد مقرر قانونی می تواند به
دعاوی مردم رسیدگی کند و دادگاه های دادگستری نیز نمی توانند در اموری که
قانوناً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، رسیدگی کنند.

لذا رعایت صلاحیت هر یک از محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری امری لازم و
درخور توجه است.

دیوان عدالت متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی و تخصصی
است.موارد رسیدگی شعب دیوان به سه قسم کلی تقسیم می شود:

  1. رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری که خلاف قوانین و مقررات است.
  2. رسیدگی به شکایات کارمندان دولت از جهت تضییع حقوق استخدامی
  3. رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای قطعی صادره از مراجع اداری مانند هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و …

لازم به ذکر است شعب تجدیدنظر دیوان مرجع رسیدگی و اعتراض به آرای شعب بدوی دیوان است.آنچه ذکر آن رفت معرفی اجمالی دیوان عدالت بود . تفصیل مطالب به مباحث بعدی واگذار می گردد.

وکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مرجعی است جهت تظلم خواهی مردم از تصمیمات واقدامات  خلاف قوانین نهادهای دولتی و عمومی .در واقع اگر یک موسسه دولتی یا...

حل اختلاف کارگر و کارفرما

مطابق  با مقررات  قانون کاررسیدگی به هرنوع اختلاف بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی ازمقررات  کار باشد و منتهی به مصالحه و سازش...

ابطال مصوبات در دیوان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات غیر قانونی یا غیر شرعی دولتی است، در واقع اگر آیین نامه یا تصویب...

رسیدگی دیوان به آرا مراجع اختصاصی

در کشور ما مهمترین مرجع اداری و تنها مرجع عمومی اداری دیوان عدالت اداری است.اعتراض به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت مورد...

اعاده دادرسی دیوان عدالت

اصولاً وقتی حکمی به مرحله قطعیت رسید می بایست اجرا گردد، لیکن از آنجا که عامل انسانی در صدور رای دخیل است همواره امکان اشتباه...

دستور موقت دیوان عدالت اداری

هدف اصلی و بنیادین دادرسی در محاکم دادگستری اجرای عدالت و انصاف است، لیکن در عمل به علل گوناگونی من جمله طولانی شدن روند تحقیقات...