تصرف عدوانی بدین معنی است که شخصی بدون رضایت متصرف سابق و به صورت غیر قانونی ملک را از
تصرف او خارج کند، در این صورت شخص اخیر می تواند دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را دردادگاه
مطرح نماید.

لازم به ذکر است این دعوا هم به صورت حقوقی و هم کیفری قابلیت پیگیری دارد و در دادگاه محل وقوع ملک
رسیدگی می شود.آنچه دعوای تصرف عدوانی را ازاکثر دعاوی متمایز می سازد این است که پس از صدور رای
در مرحله نخستین به نفع خواهان و حتی قبل از قطعیت رای می توان حکم را اجرا نمود و تجدید نظر خواهی
محکوم علیه مانع اجرای آن نیست.

ممانعت از حق و تصرف ملک

شخصی که ملک را از طرف مالک تحت تصرف خود دارد(مانندمستاجر) می تواند به قائم مقامی از مالک
علیه متصرف عدوانی این دعوا را اقامه نماید، چنانچه یکی از مالکان ساختمان بدون رضایت سایرین مشاعات
ساختمان را مورد تصرف کامل قرار دهد سایر مالکین می توانند این دعوا را به عنوان رفع تصرف عدوانی
از طریق دادگستری مطرح نمایند.

مجازات متصرف عدوانی مطابق با قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده یکماه تا یک سال حبس است.
این دعوا نیز مانند سایر دعاوی نیازمند ادله محکمه پسند ومحکم است.

بدیهی است طرح این دعوا ظرائف و پیچیدگی های خاص خود را دارد لذا توصیه می شود اگر قصد اقامه
این دعوا را دارید پیش از هرگونه اقدامی با یک حقوقدان مشورت نمایید.

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی