وقف چیست ؟ نهادی است که در حقوق اسلام و ایران پیش بینی شده است و بر ‏اساس آن

مالی را اعم از منقول و غیرمنقول حبس می کنند تا منافع آن صرف ‏در امور خیریه گردد.

وقف عقدی رایگان است بدین معنی که واقف پس از ‏وقف و تحویل مال، دیگر حقی

بر مال موقوفه ندارد و در عوض آن چیزی ‏دریافت نمی کند. ‏

در وقف صرف قصد وقف کردن یا گفتن الفاظ آن کفایت نمی کند، بلکه باید ‏مال موقوفه

به قبض داده شود و در واقع تسلیم شود تا وقف محقق گردد. ‏بنابراین تا پیش از تسلیم مال،

واقف فرصت دارد تا از تصمیم خود بازگردد. ‏

وقف ممکن است عام باشد یا خاص . وقف خاص، وقف بر اقشار یا افراد ‏خاص مانند

دانشجویان یک دانشگاه یا فقرای یک محله باشد ولی در وقف ‏عام، استفاده کنندگان

یا به اصطلاح موقوف علیهم افرااد خاصی نیستند و ‏عمومیت دارند مانند وقف بر مصالح عمومی‏‎.‎

در وقف مال موقوفه باید از اموالی باشد که ماندگار است بنابراین اموال ‏مصرفی را

نمی توان وقف کرد. هم چنین در وقف، واقف باید مالک مالی باشد ‏که وقف می نماید

بنابراین نمی توان اموال دیگران را وقف نمود. ‏

وقف چیست

در وقف واقف می تواند خود را به عنوان متولی وقف قرار دهد تا آن را ‏اداره نماید.

به هر حال در صورتی که در مورد وقف بودن مالی اختلاف ‏گردد، باید وقف بودن آن

اثبات گردد زیرا وقف نیاز به دلیل دارد و گرنه نمی ‏توان وقفیت را احراز کرد همچنین

مال موقوفه قابل خرید و فروش نیست و تا ‏زمانی که پابرجاست بایستی در همان

زمینه ای که وقف شده است مصرف ‏شود. ‏

تمام اموال موقوفه تحت نظر سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد و در ‏مواردی که نیاز

به طرح دعوا باشد، این سازمان اقدام می کند و در صورتی ‏که کسی مدعی باشد که

مالی که وقف شده متعلق به اوست و نباید وقف می ‏شده، می تواند به طرفیت سازمان

اوقاف اقدام به طرح دعوا نماید. ‏