مقالات حقوقی ، اخبار ، اطلاعات و راهنمای حقوقی کاربران : در این بخش علاوه بر آشنایی با قوانین مدنی ایران میتوانید اخبار حقوقی را دنبال نمایید.

اکثر افراد جامعه اطلاعات کمی در ارتباط با قوانین مدنی ایران دارند به همین دلیل این عدم آگاهی عامل گذشتن از حقوق خود و یا ارتکاب به جرم میشود.